Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROČ MÁME BÝT NYNÍ S IZRAELEM?

Jack W. Hayford

Izrael je země, o které Bůh v Bibli říká - jedinečně, prorocky, vykupitelsky a opakovaně: „Toto je
má zem.“ Bůh mluví o Izraeli způsobem, který nepoužívá vůči žádné jiné zemi na světě. Izrael
byl vyzdvihnut, aby se stal světlem pro pohany. Církev ve svých počátcích byla téměř zcela
židovská a zůstala židovskou až do té doby, než se evangelium začalo šířit dál. Evangelium
proniklo do Antiochie, kde vzniklo první společenství z pohanů. Odtud se rozšířilo do celého
světa. V deváté až jedenácté kapitole listu Římanům se apoštol Pavel zabývá otázkou Božího
záměru ve vztahu k Židům. Uvedené tři kapitoly představují v celé Bibli jakoby samostatné
zpracování teologie Božího přístupu k Židům. Židé byli „prvotinou“, „prvním lidem“ (skrze
Abrahama), který poznal Boha jako Boha smlouvy. Oni to byli, kteří pak přenesli toto bohatství
dále do světa; z nich také přišel Mesiáš. Boží slovo nazývá Izraelce „kořenem“ a pohany
„větvemi“. Připomínáme si, že: „Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou.“ Nemáme
se povyšovat, ale bát se: „Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe“
Jakmile vejde plný počet pohanů „pak bude spasen všechen Izrael“ (Ř 11,16-27)

Proč máme být nyní s Izraelem?

Žijeme v historicky velmi závažné době. Jako věřící v Ježíše Krista slyšíme volání, abychom stáli
při Izraeli.

Je docela možné, že žijeme v poslední době. Neměli bychom být vůči těmto slovům pasivní; jsme
vyzýváni horlivě se modlit, přimlouvat se a sloužit podle slov Spasitele, který řekl, že není naším
úkolem spekulovat, kdy přijde konec. Je ale naší odpovědností zabývat se věcmi Božího
království, než se Pán vrátí (L 19,13).

Nejde o politiku, jde o slovo Boží. Politické souvislosti jsou však mimořádně závažné. V Písmu
stojí, že přijde čas, kdy se všechny národy světa obrátí proti Izraeli. Není to nic nemyslitelného,
může se to skutečně nyní stát. Proto je důležité pochopit, proč bychom měli nyní stát při Izraeli.

OSM DŮVODŮ PROČ STÁT S IZRAELEM

1) Každý věřící by měl mít Židy na předním místě v žebříčku svých hodnot s vědomím
upřímné vděčnosti za to, co Bůh skrze tento národ vykonal.

Je třeba rozumět, že základem naší pozornosti k Židům je pochopení Božího řádu a toho, co Bůh
řekl. V tom je zahrnut jak lid, tak území. Každý věřící má mít Židy vysoko na svém žebříčku
priorit, protože stejně je má i Bůh.

Hospodin si povolává lidi: začal povoláním muže jménem Abraham. Pán řekl, že skrze símě
Abrahamovo (ve vztahu s jeho ženou Sárou, prostřednictvím zaslíbeného syna Izáka) budou

1všechny národy na světě požehnány… každý člověk může mít přístup k požehnání Všemocného
Boha.


V Genesis 12,3 říká Hospodin ve smlouvě, kterou učinil s Abrahamem: „Požehnám těm, kdo
žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“


Toto se nevztahuje pouze na lid (Židy), ale rovněž na území (Izrael). Bůh bude soudit národy a
zacházet s nimi ve vztahu k jejich rozhodnutím stejně tak, jak to činí s jednotlivci.


Hospodin je vyvolil s určitým cílem: „Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy
s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem
pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen.“ (Ř 9,4-5)


Adopce: Bůh si vybral lid ze símě Abrahamova;
Sláva: jasná a zřejmá přítomnost Boha, který se sám zjevil;
Smlouvy: závazky, které stvořil Bůh;
Smlouva s Abrahamem… Bůh říká, „V tobě dojdou požehnání všechny čeledi země… Tvému
potomstvu dávám tuto zemi“ (Genesis 12:3,7);
Smlouva s Mojžíšem…zjevení zákona, který jsme dostali, aby nás vedl ke Kristu: vykoupení
skrze krev Beránka;
Nová smlouva …v knize Jeremiášově a Ezechielově Bůh říká téměř stejnými slovy: „Přicházejí
dny, kdy uzavřu s domem Izraelským smlouvu novou… Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim
jej do srdce… a vložím do jejich nitra nového ducha (Jer 33:31, 33, Ez 11:19).


Největší dar: zázračný dar Ježíše lidstvu. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna… Bůh Ho dal skrze židovský národ a On sám přišel jako Žid. Ježíš, když mluvil k samařské
ženě, řekl: „Spása je ze Židů“.


Bible k nám tedy hovoří jasně: jde o kořeny, jsme tady u samé podstaty toho co Bůh zjevil
lidstvu. Důkaz je v samotné existenci Židů jako národa stejně jako ve faktu, že byl obnoven jejich
stát. Nyní probíhá boj za Jeruzalém, za Izrael a za samotnou přítomnost Židů v něm a jejich právo
na své území. Je jenom několik zemí, které jsou ochotné pevně stát na straně Židů a Izraele,
ale Bible říká, že Bůh žehná těm, kteří tak činí.


2) Naše místo v současném Božím plánu nás podle Bible nerozlučně spojuje se Židy jako
lidem, a tedy i s izraelskou zemí.

Když uvěříme ve Spasitele, který přišel ze Židů, stavíme se do jedné řady s těmi, kdo spoléhají na
Boha v jeho zjevené milosti a vykupitelském záměru. V Bibli je psáno, že jakmile přijmeme
Pána, stáváme se - duchovně vzato - Židy (Římanům 2,28-29; Galatským 3,26-29).

Jste-li věřící, nemůžete plně a zcela věřit Bibli a přitom být pasivní vůči Židům a Izraeli.

23) Bůh vůči izraelské zemi učinil zcela jedinečná prohlášení, která nebyla nikdy odvolána:

Třetí Mojžíšova 25,23 – Tato země je Boží země, kterou On přiděluje a s ní nakládá: „Země
nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má…“


Pátá Mojžíšova 32,43 – „ Pronárody, zaplesejte s Jeho lidem … svou zemi, svůj lid, zprostí
viny.“


Druhá Paralipomenon 7,20 – Bůh říká, že když se lid od něho odvrátí „ …vytrhnu vás ze své
země, kterou jsem vám dal…“


Žalm 85,1-2 – „ Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil.
Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy.“


Izajáš 8,8 – Tato země náleží Bohu Otci a je to země Jeho Mesiáše. „… jeho rozpjatá křídla
vyplní prostor tvé země, ó Immanueli!“


Jeremiáš 2,7 - Pán říká svému lidu, proč přichází ztráta, destrukce města Jeruzalém. „Vedl jsem
vás do země úrodné… Přišli jste a mou zemi jste poskvrnili, moje dědictví jste zohavili.“


Ezechiel 38,16 – Bůh hovoří k národům v posledních dnech, které se pozdvihují proti Izraeli.
Bůh hovoří o konfrontaci, která nastane v Jeho zemi. „Potáhneš na Izraele, můj lid…Na sklonku
dnů tě přivedu na svou zemi, aby mě pronárody poznaly, až ukážu svou svatost před jejich očima
na tobě…“


Joel 1,6; 2,18; 4,2 – Třikrát je v této knize uvedeno, že tato země patří Pánu.
„Vždyť na mou zemi vytáhl pronárod mocný a nesčíslný…“ (1,6);
Horlivě se ujme Hospodin své země … (2,18);
Shromáždím všechny pronárody, svedu je do Doliny Jóšafatu a budu je tam soudit kvůli svému
lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali mezi pronárody. Mou zemi
rozdělili…“(4,2).


Ozeáš 9,3 - ve vztahu k rozptýlení Izraele: „Nebudou sídlit v Hospodinově zemi,
Efraim se vrátí do Egypta, v Asýrii budou jíst poskvrněné věci.“


Zacharjáš 9,16 – „ Tak je Hospodin, jejich Bůh, v onen den zachrání, stádečko svého lidu. Jako
drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí.“


Když hovoříme o Izraeli, jde o:
1) majetek, na který si činí nárok Bůh;
2) Boží lid, kterému se této země od Boha dostalo.
Toto je pro Stvořitele nejpodstatnější a neoddiskutovatelné.
To, co Bůh jedinečněříká o Izraeli, nebylo nikdy zrušeno.


Nejenže ta země náleží Bohu, ale Bůh také navždy svěřil tuto zemi Abrahamovi a jeho
potomkům skrze Izáka. (První Mojžíšova 17,7-8)


3V maličkém hněvu skryl jsem tvář svou na maličko před tebou …milosrdenství mé však
od tebe neustoupí a smlouva pokoje mého se nepohne…“ (Izajáš 54,8-10)

Ztráta vlády Izraele způsobená hříchem a rozptýlením nezměnila závazek, na základě kterého jim
Bůh toto vlastnictví navždy dal. (viz Ezechiel 37, 1-28)

4) Současný konflikt v Izraeli není ani z jeho iniciativy, ani není živen jeho
expanzionizmem.

Všeobecně dnešní svět vidí v Palestincích tu utlačovanou stranu, ale Izrael brání zemi, kterou
dostal podle příslibu z roku 1917 potvrzeného usnesením Valného shromáždění OSN z roku
1948. Cílem Palestinců není zajistit si domovinu, ale kompletní vyhnání Izraele.

Okolní arabské státy se svým dostatkem přírodních zdrojů nikdy nenabídly Palestincům útočiště.
Využívají je naopak pro ovlivňování veřejného mínění proti Izraeli. Většina světa to neví a nikdo
se neobtěžuje jim to říct, sympatie ovlivňují jiné síly.

5) Být na straně Izraele neznamená být proti arabským národům jako takovým nebo
popírat práva Arabů bydlících v Izraeli na pokojný, bezpečný a prosperující život.

Bůh nemá nic proti žádné lidské bytosti a zcela určitě ne proti Arabům, kteří jsou potomci
Izmaele, dalšího syna Jeho vyvoleného vůdce Abrahama. Stát při Izraeli nevyžaduje zaujmout
protiarabský postoj ani po nás nežádá být nelaskavými vůči ostatním národům.

6) Zatvrzená nepřátelství v určitých oblastech arabského světa nejsou pouhými politickými
spory, ale jsou hnány duchovními silami, které nebudou uspokojeny, dokud Izrael
nezanikne.

Síly, které jsou proti Izraeli, nejsou lidé, kteří zkrátka nemají rádi Židy. Máme co činit
s duchovními silami mocnějšími než lidé, se silami, které nemohou být svrženy politicky ani
udolány přesvědčováním. Mohou být zlomeny a překonány pouze přímluvnou modlitbou, která
jediná může tyto mocnosti a síly svrhnout.

7) Ty samé duchovní síly, které rozdmýchávají nepřátelství k Židům, jsou stejně
nepřátelské i ke křesťanům a nakonec přinesou pronásledování oběma.

Stejně jako Bible uvádí, že na samotném konci věků budou zabiti v Jeruzalémě dva svědkové
(Zjevení 11), stejně tak existují dva svědkové, kteří po celou historii vydávali svědectví Bohu –
Židé a křesťané.Nepřátelství a nenávist vůči věřícím křesťanům je na úplně stejné úrovni jako
vůči Izraeli, protože duch tohoto světa je proti Bohu a všemu, co je s Bohem spojeno.

S Bohem jako Stvořitelem – kterému patří naše uctívání.
S Bohem jako Soudcem – kterému jsme vykazatelní.

4S Bohem jako Vykupitelem - který se sám zjevil skrze svého Syna Ježíše.
S Bohem jako dárcem morálních zákonů pro celé lidstvo, kterému jsme odpovědní za své
chování.


8) Biblický úkol a Boží příslib nás vyzývá postavit se pevně ve víře, přimlouvat se
s očekáváním a podporovat s vědomím zaslíbení.

Jsme povolání stát s Izraelem, protože možná žijeme v poslední době. Bůh nás povolává,
abychom byli lidé morálního, biblického přesvědčení, kteří chodí v moudrosti a se znalostí Jeho
Slova. Bůh si váží těch, kteří se rozhodli pro nepomíjející závazek stát na straně země, kterou on
má jedinečně za svou (Žalm 122,6).

KROKY, JAKÝMI SE MŮŽETE „POSTAVIT ZA IZRAEL“

 1) Vybavte se spolehlivými informacemi, vyhýbejte se bigotnosti a dejte si pozor na „mezery“
ve svém přesvědčení a znalostech. Rozpoznávejte tendenční informace v médiích. Zvažujte tyto
zprávy opatrně, ale bez chorobné podezřívavosti. Seznamte se se základními historickými údaji

o Blízkém východě a událostmi posledního století.
2) Se stále větší věrností přijímejte biblickou výzvu „Modlete se za pokoj Jeruzaléma“ (Žalm
122,6) a modlete se za to, aby váš národ byl veden ve světle veršů První Mojžíšovy 12,1-3…
„Požehnám těm, kteří ti žehnají…“

3) Zvažte na modlitbách návštěvu Izraele jako výraz praktické podpory.

4) Projevte přátelství vůči židovským přátelům. Potvrďte jim, že jako věřící stojíte při
Izraeli na základě svého biblicky založeného závazku k Bohu.

5) S vědomím teroristických způsobů radikálních muslimů buďte k ostatním laskaví. Nebuďte
pasivní, současná doba je přelomová. Konfrontace, jíž jsme svědky, nemá daleko k tomu, aby
přivedla všechny země světa proti Izraeli a každému, kdo bude stát na jeho straně.

Nakonec půjde o tuto otázku: „Kdo je pro Krista a Jeho cestu, a kdo je proti?“ Pán nás volá být
lidem, který bude sloužit druhým a který bude s morálním a biblickým přesvědčením pevně stát
v kritických situacích … jako je tato.

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář